Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."

Stanovy

Spolek přátel kláštera Teplá se sídlem v Esslingen am Neckar e.V. (Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.)

§ 1 Název a sídlo

1.1       Název spolku zní ‘Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.’

1.2       Spolek má sídlo v Esslingen a.N. a je zapsán ve spolkovém rejstříku Úředního soudu Esslingen.

 

§ 2 Úkoly a účel

2.1       Spolek si dává za úkol podporovat stavební údržbu a obnovu kláštera Teplá v Teplé v Česku.

2.2       Spolek podporuje opatství klášter Teplá při plnění jeho úkolů a povinností v oblasti vědy a v oblasti duchovní správy, mimo jiné organizováním vědeckých akcí (přednášky, semináře atd.) a kulturních akcí (koncerty, umělecké výstavy atd.).

2.3       Spolek podporuje ve spolupráci s premonstráty z kláštera Teplá setkávání mezi lidmi, zejména německé a české národnosti, za účelem přispění k mírové budoucnosti sjednocené Evropy z perspektivy křesťanského přesvědčení.

2.4       Spolek sleduje výlučně a bezprostředně obecně prospěšné a církevní účely ve smyslu odstavce „Daňově zvýhodněné účely“ daňového řádu. Spolek nesleduje žádné hospodářské účely a působí nezištně. 

2.5       Ani členové spolku, ani členové poradní rady, ani žádné další osoby nesmí obdržet z prostředků spolku žádné podíly na zisku nebo jiné odměny.

 

§ 3 Členství

3.1       Členy spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, které se přihlásí k cílům spolku. Členství vzniká podáním přihlášky a jejím přijetím ze strany představenstva.

3.2       Členství končí

1.  pro fyzické osoby smrtí, pro právnické osoby jejich zánikem;

2. písemným prohlášením o vystoupení ze spolku, které musí být představenstvu doručeno nejpozději šest měsíců před uplynutím kalendářního roku. Prohlášení o vystoupení ze spolku se stává účinným uplynutím kalendářního roku;

3. vyloučením z důležitého důvodu, zejména pokud se člen těžce proviní proti zájmům spolku, nebo po zastavení plateb členského příspěvku. Proti vyloučení se může dotyčný člen bránit a požadovat rozhodnutí valné hromady.

3.3       Ukončení členství nedává členovi, jehož členství zaniklo, žádný nárok na majetek spolku.

 

§ 4 Příspěvky

4.1       Valná hromada může stanovit příspěvky.

 

§ 5 Orgány spolku

Těmi jsou:

5.1       a) valná hromada

             b) představenstvo

5.2       Krom toho existuje poradní rada, která představenstvu a valné hromadě radí při naplnění úloh spolku.

 

§ 6 Valná hromada

6.1       Valné hromadě náleží:

            1.  volba představenstva a dvou revizorů účtů,

            2. schválení výroční zprávy a ročního vyúčtování, jakož i rozhodnutí o zproštění představenstva odpovědnosti,

            3. změna stanov,

            4. stanovení členských příspěvků,

            5. stanovení zásad práce poradní rady a představenstva,

            6.  rozhodování o návrzích členů, které byly představenstvu písemně doručeny nejpozději dva týdny před valnou hromadou, pokud je valná hromada k rozhodování příslušná.

 

6.2       Na každé valné hromadě má být informováno o opatřeních, která spolek učinil a zamýšlí učinit, za účelem zachování a údržby klášterního areálu a k němu přináležejících budov, jakož i o kulturních aktivitách.

6.3       Valnou hromadu svolává předsedající minimálně jednou ročně písemnou pozvánkou v předstihu minimálně 14 dnů. Mimo to musí být valná hromada svolána, pokud to vyžadují zájmy spolku, nebo pokud o svolání písemně požádá s uvedením účelu minimálně čtvrtina členů spolku.

6.4       Rozhodnutí jsou přijímána jednoduchou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen disponuje jedním hlasem. Písemná pověření k hlasování vystavená na jiné členy jsou přípustná.

6.5       Změny stanov vyžadují tříčtvrtinovou většinu přítomných členů (včetně těch, kteří se prokáží písemnou plnou mocí).

6.6       O zasedání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatele určí osoba, která vede zasedání valné hromady. Zápis podepisuje osoba, která vede zasedání valné hromady, a zapisovatel.

 

§ 7 Představenstvo

7.1       Záležitosti spolku obstarává, pokud k tomu není příslušná valná hromada, představenstvo.

7.2       Představenstvo se skládá z předsedajícího, z 1. zastupujícího předsedajícího, 2. zastupujícího předsedajícího, účetního a zapisovatele. Zastupující předsedající mohou být zvoleni současně i do funkce účetního a zapisovatele. Představenstvem ve smyslu § 26 německého občanského zákoníku jsou předsedající a 1. zastupující předsedající. Každá z osob je oprávněna zastupovat spolek samostatně.

7.3       Představenstvo je voleno na dobu tří let.

7.4       Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

7.5       Mezi úkoly patří zejména

- příprava a svolání valné hromady, jakož i sestavení programu jednání

- provádění rozhodnutí valné hromady

 - zajištění vedení účetnictví

 - sestavení výroční zprávy

- rozhodování o přihláškách a ukončování členství.

 

§ 8  Poradní rada

8.1       Poradní rada sestává z osobností veřejného života, které jsou povolávány představenstvem, aniž by se muselo jednat o členy spolku, z představenstva a ze zakládajících členů. 

8.2       Poradní radu vede a svolává předsedající.

 

§ 9 Členské příspěvky a dary

9.1       Výši členského příspěvku stanoví valná hromada.

9.2       Spolek je oprávněn přijímat dary, které slouží k naplňování účelu spolku.

 

§ 10 Použití prostředků

10.1      Prostředky, které má spolek k dispozici, smí být použity jen k účelům, které jsou v souladu se stanovami, a k úhradě výdajů, které jsou k tomu nutné. Členové spolku neobdrží žádné odměny z prostředků spolku.

 

§ 11 Obchodní rok a revize účtů

11.1      Obchodním rokem je rok kalendářní.

11.2      Pokladna a účetnictví spolku musejí být prověřeny revizorem účtů minimálně jednou za rok.

 

§ 12 Zrušení spolku

12.1      Pro zrušení spolku je zapotřebí třípětinová většina přítomných hlasů na valné hromadě. Zrušením spolku připadne majetek klášteru Teplá, který jej může použít jen ve smyslu účelu spolku, nebo jinému odpovídajícímu zařízení.

12.2      Předsedající nebo některý ze zástupců, kteří budou tou dobou ve funkci, bude jmenován likvidátorem.

 

§ 13 Závěrečná ustanovení

13.1      Zakládající členové zmocňují představenstvo, aby provádělo změny stanov, které jsou čistě redakční povahy. Představenstvo o nich musí podat zprávu na následující valné hromadě.

 

Esslingen, 15. června 1995 (prvotní znění)

Esslingen, 03. září 2000 (1. změna stanov:   doplnění v bodě 2.3)

Rozhodující je německé znění stanov. Překlad je pouze zněním informativním.

           

Verein der Freunde des Stifts Tepl

zu Esslingen am Neckar e.V.

Stauferweg 4

D-88260 Argenbühl-Eglofs

Tel. +49 7566 9415395

Freunde-Stift-Tepl@t-online.de

Termine /Termíny 

29. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

24.08.2024

 

 6. Deutsch-Tschechische Jugend-Chorwoche/ 6. německo-český týden mládežnických sborů

18.-24.08.2025 

 

30. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

23.08.2025

Veröffentlichung / Vydání

Glanz und bunte Vielfalt
Kulturgeologie der Dekorgesteine barocker Schlösser und Kirchen in Westböhmen und Oberfranken
Das Buch kann über den Verein bezogen werden.

Mitglied werden/                    Chci se stát členem spolku

Zahl der Besucher - Počet návštěv:

Druckversion | Sitemap
© Verein der Freude des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V. Petr Kalla & Renate Zehnder