Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."
Willkommen beim - Vítejte u "Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V."

Datenschutz  - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle - Kontakty na zodpovědný subjekt

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Zodpovědným za zpracování osobních údajů na této internetové stránce je:

Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.

1. Vorsitzende / 1. předsedkyně Andrea Schmid

Stauferweg 4

D-88260 Argenbühl-Eglofs

Tel. +49 7566 9415395

Freunde.Stift.Tepl@t-online.de

 

Allgemeine Hinweise - Obecné informace

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie sie uns mitteilen (z.B. über die Verwendung der E-Mail). Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website erhoben (z.B. durch den Internetbrowser).

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

 

Následující informace podávají jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji ve chvíli, kdy navštívíte naši internetovou stránku. Osobními údaji jsou veškeré údaje, díky nimž můžete být osobně identifikováni.  Podrobné informace k otázce ochrany osobních údajů získáte z našeho níže připojeného prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bereme ochranu Vašich osobních údajů skutečně vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje získáváme na jednu stranu tím, že nám je sdělíte (např. použitím e-mailu). Jiné údaje jsou získávány automaticky při návštěvě internetové stránky (např. za využití internetového vyhledávače).

Máte právo kdykoliv získat bezúplatně informaci o původu, příjemci a účelu zpracování Vašich osobních údajů. Krom toho máte právo požadovat opravu, zablokování anebo vymazání těchto osobních údajů. K této otázce, jakož i k dalším otázkám na téma ochrana osobních údajů, se na nás kdykoliv obrátit za využití adresy uvedené v impresu. Navíc máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Datenschutz -  Ochrana osobních údajů

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

 

Užívání naší internetové stránky je zpravidla možné bez uvádění osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách získávány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak, pokud je to možné, vždy na dobrovolném základě. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány na třetí osoby.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů v internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat mezery v zabezpečení. Naprosto bezchybná ochrana dat před zásahem třetích osob není možná.

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung -

Odvolání Vašeho dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

 

Řada způsobů zpracování osobních údajů je možná jen na základě Vašeho výslovného souhlasu. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Legálnost zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, zůstává zachována.

 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde -

Právo stěžovat si u příslušného kontrolního úřadu

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes (Baden-Württemberg), in dem unser Verein seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

V případě porušení práva na ochranu osobních údajů náleží poškozenému právo stěžovat si u příslušného kontrolního úřadu. Příslušným kontrolním úřadem je v otázkách ochrany osobních údajů je Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů / Landesdatenschutzbeauftragte ve spolkové zemi, ve které má náš spolek své sídlo  (Bádensko-Württembersko). Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů, jakož i kontaktní údaje na ně, lze získat díky následujícímu linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

SSL-Verschlüsselung - SSL-kódování

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden können.

 

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako např. otázek, které nám coby provozovateli stránky zasíláte, SSL-kódování. Kódované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy ve vyhledávači se změní z "http://" na "https://" a v řádku Vašeho vyhledávače se zobrazí symbol zámku.

Je-li aktivováno SSL-kódování, pak nemohou být dat, která nám poskytujete, čtena třetími osobami.

 

Tracking und Loggin - Tracking a Loggin

Die Daten werden entweder durch einen Pixel oder durch ein Logfile ermittelt. Zum Schutz von personenbezogenen Daten verwendet unsere Website keine Cookies. Zur Analyse der Seitenaufrufe werden erhoben: Referrer (zuvor besuchte Website), angeforderte Website oder Datei, Browsertyp oder Browserversion, verwendetes Betriebssytem, verwendeter Gerätetyp, Uhrzeit des Zugriffs und die IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zu Feststellung des Zugriffsortes verwendet).

 

Údaje jsou zjišťovány buď prostřednictvím Pixelu nebo prostřednictvím Logfile. Abychom chránili osobní údaje, nepoužívá naše internetová stránky žádné Cookies. Za účelem analýzy přístupů na stránky jsou zjišťovány: Referrer (dříve navštívená stránka), vyžadovaná internetová schránka, typ internetového vyhledávače nebo jeho verze, použitý operační systém, použitý typ zařízení, čas přístupu a IP-adresa v anonymizované podobě (používá se za účelem zjištění místa přístupu).

 

Mitgliedschaft und Spenden - Členství a dary

Wenn Sie Vereinsmitglied vom Verein der Freunde des Stift Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.  werden oder uns eine Spende gegen Spendenbescheinigung zukommen lassen, werden die Daten, die Sie uns selbst freiwillig zur Verfügung gestellt haben, von uns elektronisch gespeichert. Die Rechtmäßigkeit dieser Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und dient ausschließlich der Verwaltung dieses Vertragsverhältnisses und zur Erstellung von Spendenbescheinigungen. Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und beträgt in der Regel maximal zehn Jahre.

Nach Beendigung der Mitgliedschaft oder Patenschaft löschen wir Ihre Daten. Davon nicht betroffen sind Belege, die aus steuerrechtlichen Gründen einer Aufbewahrungsfrist unterliegen.

 

Stanete-li se členem spolku Verein der Freunde des Stift Tepl zu Esslingen am Neckar e.V., nebo poskytnete-li nám dar oproti potvrzení o daru, budou osobní údaje, které nám sami svobodně poskytnete, elektronicky uloženy. Legálnost tohoto zpracování osobních údajů vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a slouží výlučně ke správě tohoto smluvního vztahu a k vystavení potvrzení o daru. Doba uložení osobních údajů se řídí zákonnými lhůtami a činí zpravidla maximálně deset let.

Po ukončení členství nebo patronátu vymažme Vaše osobní údaje. Tímto nejsou dotčena potvrzení, která musejí být z daňově-právních důvodů uchovávána po stanovenou dobu.

 

25.05.2018/01.01.2021

 

Verein der Freunde des Stifts Tepl

zu Esslingen am Neckar e.V.

Stauferweg 4

D-88260 Argenbühl-Eglofs

Tel. +49 7566 9415395

Freunde-Stift-Tepl@t-online.de

Termine /Termíny 

29. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

24.08.2024

 

30. Jahreshauptversammlung /

výroční valná hromada

23.08.2025

Tipp / Tip 

"Barock! Bayern und Böhmen" 

Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 

10.05.-03.10.23 Regensburg

08.12.23-08.05.24 Prag/Praha

Veröffentlichung / Vydání

Glanz und bunte Vielfalt
Kulturgeologie der Dekorgesteine barocker Schlösser und Kirchen in Westböhmen und Oberfranken
Das Buch kann über den Verein bezogen werden.

Mitglied werden/                    Chci se stát členem spolku

Zahl der Besucher - Počet návštěv:

Druckversion | Sitemap
© Verein der Freude des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V. Petr Kalla & Renate Zehnder